Disclaimer

Hoewel Valuta.nl uiterste zorg betracht teneinde de volledigheid en juistheid van de informatie op Valuta.nl te garanderen, is het gebruik van en de toegang tot valuta.nl onderhavig aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door het gebruiken en bezoeken van valuta.nl gaat U akkoord met deze voorwaarden en beperkingen.

Valuta.nl en haar partners kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt door Valuta.nl (informatie op de site alsmede informatie in de nieuwsbrief). Er kan geen garantie worden geboden met betrekking tot de juistheid van deze informatie. Valuta.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de informatie van externe toeleveranciers van informatie, en voor de gevolgen van het gebruik van die informatie.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Valuta.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Valuta.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website aan haar worden gemeld: info@valuta.nl